OFERTA PRACY – Specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisko:
specjalisty ds. księgowości i wynagrodzeń

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:              1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia:                                 1 września 2018 r.

Termin składania ofert:                                      17 września 2018 r.

 

Zakres obowiązków:

–  Sporządzanie list płac dla pracowników: rozliczanie nadgodzin, godzin ponadwymiarowych, urlopów zwolnień lekarskich, premii, świadczeń dodatkowych.

–  Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

–  Współpraca z ZUS, US, GUS, PFRON (sporządzanie deklaracji).

–  Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

–  Przygotowywanie zestawień i statystyk dla kierownictwa.

–  Sporządzanie list płac kieszonkowego i stypendium dla wychowanków.

–  Bieżąca analiza planu wynagrodzeń pod względem wykorzystania funduszu.

– Dekretacja list płac oraz bieżąca analiza kont wynagrodzeń.

–  Sporządzanie kwartalnych zestawień budżetowych MS-DB 5 i Rb-70.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2-letni staż pracy.
 • Doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń.
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych oraz przepisów
  o ubezpieczeniach społecznych.
 • Mile widziana znajomość karty nauczyciela.
 • Doświadczenie w obsłudze programów płacowych.
 • Obsługa programu ZUS PŁATNIK.
 • Poważne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.
 • Obowiązkowość, staranność, skrupulatność, samodzielność, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność współpracy, kreatywność, chęć uczenia się.
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
  z motywacją.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku uzyskanego
  z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego
  i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

 1. Ignacew 9

95-050 Konstantynów Łódzki

 

W terminie do dnia: 17 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Zakładu).

Autor: