OPŁATY ZA WYDANIE ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Podstawa prawna: § 22 oraz § 26, ust.3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych    (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz..939 z późn. zmianami)
oraz Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1000 z późn. zmianami).

Informujemy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę na rzecz Budżetu Państwa
w wysokości : 26 zł.

Opłatę wnosi się w kasie zakładu lub na rachunek bankowy zakładu:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

 ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki

Narodowy Bank Polski o/o w Łodzi

15 1010 1371 0008 8222 3100 0000

z dopiskiem: imię i nazwisko absolwenta a w tytule przelewu: opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Osoba zainteresowana składa podanie do Dyrektora Szkół z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.
Do podania należy dołączyć dowód wpłaty. Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub przesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Autor: