Dla rodziców

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim to placówka resocjalizacyjna o charakterze półotwartym przeznaczona dla nieletnich chłopców od 13 do 21 roku życia. Głównym celem i zadaniem placówki jest resocjalizacja nieletnich, która zakłada wyeliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej. Zapewnia prawidłowy rozwój osobowości, kształtowanie pozytywnych zainteresowań i motywacji oraz odpowiedniego systemu wartości i przestrzegania ustalonych zasad współżycia.

 • Wychowankowie naszej placówki mają prawo do odwiedzin przez rodzinę oraz osoby bliskie. Odwiedziny odbywają się w niedziele i w święta w godzinach 10.00-17.00. W pozostałe dni są możliwe w godzinach uzgodnionych z kierownikiem internatu. Nieletni mają też prawo do otrzymywania korespondencji oraz paczek, które mogą podlegać kontroli przeprowadzonej przez  upoważnionych pracowników zakładu.

1. Regulamin odwiedzin

1. Odwiedziny u wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim odbywają się w soboty, niedziele, święta oraz dni wolne od nauki w szkole w godz. 10.00-17.00.

2. Widzenia w dni nauki szkolnej mogą się odbyć tylko za zgodą dyrektora placówki.

3. W odwiedzinach mogą jednorazowo uczestniczyć nie więcej niż cztery osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich będących pod opieką osoby dorosłej nie podlega ograniczeniu.

4. Dokumentem uprawniającym do wejścia na teren placówki są: dowód osobisty, dowód tożsamości cudzoziemca, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna. Małoletni nie posiadający legitymacji szkolnej wchodzą na teren placówki na podstawie ustnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu odwiedzin i postępowania zgodnie z nim.

6. Osoby ubiegające się o wstęp na teren placówki jak i zawartość wnoszonych bagażyi rzeczy poddaje się kontroli przy użyciu urządzeń technicznych.

 • 7. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych a w szczególności:
 • – środków i sprzętu łączności,
 • – urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji, dokumentów, listów, zdjęć itp. (np. aparat fotograficzny, kamera, dyktafon, mp3, mp4 itp.),
 • – napojów alkoholowych, produktów z alkoholem, drożdży narkotyków,
 • – środków psychotropowych i odurzających,
 • – produktów żywnościowych sproszkowanych nie posiadających oryginalnych opakowań,
 • – lekarstw,
 • – wyrobów tytoniowych,
 • – mrożonek, jajek, surowego mięsa, słodzików,
 • – produktów w szklanych i metalowych opakowaniach,
 • – artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
 • – substancji i materiałów żrących,
 • – broni gazowej, ostrej, białej, amunicji, gazów paraliżujących, drażniących itp. paralizatorów,
 • –  narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania,
 • – materiałów wybuchowych, rac, sztucznych ogni,
 • – substancji radioaktywnych, środków wybielających,
 • – materiałów i płynów palnych oraz substancji samozapalnych lub wchodzących w niebezpieczne reakcje z wodą,
 • – środków trujących, substancji zakaźnych lub niebezpiecznych dla środowiska,
 • – noży, nożyczek, igieł, brzytew, żyletek i strzykawek, wszelkiego rodzaju atomizerów,
 • – materiałów silnie magnetycznych
 • – innych niebezpiecznych narzędzi oraz przedmiotów.

8. Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp na teren placówki.

9. Do placówki nie mają prawa wstępu osoby agresywne bądź zagrażające swym zachowaniem bezpieczeństwu jej funkcjonowania.

10. W uzasadnionych względami wychowawczymi przypadkach oraz prawidłowością toczącego się postępowania odwiedziny mogą odbywać się w obecności pracownika pedagogicznego wyznaczonego przez dyrektora.

11. W czasie odwiedzin za zgodą pracownika pedagogicznego nieletni może otrzymywać środki finansowe, które przekazane są do depozytu wychowawcy odpowiedzialnego za prowadzenie kieszonkowego, za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur w grupie.

12. W razie stwierdzenia próby wniesienia materiałów, przedmiotów lub urządzeń, których posiadanie jest zabronione prawem, zostanie wezwana Policja, a odwiedzający zostanie zatrzymany do jej przyjazdu.

13. Osoba wchodząca na teren placówki wyraża zgodę na poddanie się czynnościom kontrolnym po widzeniu przy opuszczaniu placówki.

14. Podczas odbywania widzeń zabrania się między innymi:

 • – palenia tytoniu,
 • –  głośnych rozmów,
 • –  używania wulgaryzmów,
 • –  ostentacyjnego, fizycznego okazywania uczuć (w stosunku do osób niespokrewnionych),
 • –  zamiany miejsca przy stolikach,
 • –   przekazywania bez zgody pracownika pedagogicznego jakichkolwiek przedmiotów, zarówno przez osoby odwiedzające jak i wychowanków,
 • –  innych zachowań utrudniających i zakłócających tok odbywanych widzeń.

15. W razie naruszenia przez wychowanka lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i  sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

16. Podczas widzeń należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników.

17. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor placówki lub upoważniony pracownik pedagogiczny.

18. Wychowanek może mieć zakazane przez dyrektora, osobę uprawnioną ograniczone kontakty z osobami z poza placówki w przypadku, gdy kontakty stwarzałyby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa placówki bądź mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacji nieletniego art. 66 § 4 upn.

19. W przypadku zakazu odwiedzin dyrektor powiadamia właściwy sąd.

2. Odwiedziny wideo-online

 • Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń dotyczących bezpośrednich  odwiedzin, na czas trwania czasowego ograniczenia w związku
 • z zwalczaniem COVID 19, w ramach ochrony więzi rodzinnych oraz pomocy w nawiązaniu kontaktów nieletnich z rodzicami, prawnymi opiekunami zapewnia się możliwość udostępnienia komunikatora  internetowego skype/messenger dla wychowanków
 • i członków rodziny.
 • Prosimy o zapoznanie się z procedurami korzystania z komunikatora internetowego skype/messenger w Zakładzie Poprawczym
 • i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 • 1. Korzystanie z komunikatora skype/messenger odbywać się będzie pod opieką pedagoga z zespołu diagnostyczno-korekcyjnego.
 • 2. Miejsce i częstotliwość rozmów określa organizujący je pedagog, po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego środowe spotkanie), zamiaru udziału w rozmowie przez wychowanka lub jego rodziców, prawnych opiekunów, dziadków lub rodzeństwa.
 • 3. Spotkania odbywać się będą w każdą środę w godzinach 15.30-17.00. W przypadku braku możliwości zrealizowania spotkania
 • w środę, pedagog wyznaczy inny dzień.
 • 4. Przewidziany czas rozmowy dla każdego wychowanka wynosi 10 minut.
 • 5. O możliwości korzystania ze skypea/messengera przez wychowanków decyduje pedagog ZDK w porozumieniu z wychowawcą pełniącym dyżur w grupie wychowawczej.
 • 6. Osoby, z którymi wychowankowie będą mogli kontaktować się za pośrednictwem skypea/messengera to: rodzice, prawni opiekunowie, dziadkowie oraz rodzeństwo. Każdorazowo osoba biorąca udział w spotkaniu on-line będzie poproszona
 • o identyfikację tożsamości (okazanie dokumentu ze zdjęciem).
 • 7. W sytuacji w której pedagog ZDK uzna trwającą rozmowę za zagrożenie dla bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu (ryzyko przekazania informacji-grypsu, niestosownego zachowania, wulgaryzmów słownych, wulgarnych gestów, gróźb, itp.)
 • ma prawo przerwać rozmowę.

3. Zasady przesyłania paczek

Zgodnie z §64 i §89 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

4. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków

Zgodnie z §63 i §88 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Opis sposobu przesyłania pieniędzy w danej placówce (przekaz/przelew/inny sposób).