O placówce

1. Informacje o placówce

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego i schronisko dla nieletnich typu zwykłego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

2. Organizacja placówki

Strukturę organizacyjną zakładu określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim przedstawia poniższy schemat:

Schemat struktury organizacyjnej

3. Informacja o nadzorze nad placówką

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

4. Informacje o szkołach w placówce

Szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim W strukturze naszej placówki funkcjonują szkoły:

 • 1. Szkoła Podstawowa nr 6
 • 2. Branżowa Szkoła I Stopnia

             W szkole branżowej I stopnia realizowana jest nauka w zawodach stolarz i ślusarz, natomiast w szkole podstawowej chłopcy przysposabiają się do pracy w zawodzie kucharz. Ukończenie szkoły branżowej I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkół branżowych I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia (poza naszą placówką) lub podjąć pracę i jako osoby dorosłe uzupełnić wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub uzupełnić wykształcenie zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych.

 • Kadra nauczycielska
 •             W szkole zatrudnieni są nauczyciele, którzy posiadają duże doświadczenie i wymagane wykształcenie.
 • Baza lokalowa
 •            Szkoła posiada sześć w pełni wyposażonych sal lekcyjnych, w tym jedną informatyczną, salę gimnastyczną i bibliotekę. Uczniowie i nauczyciele w procesie nauczania wykorzystują nowoczesną infrastrukturę techniczną w postaci atrakcyjnych pomocy naukowych, wydajnych komputerów, monitora i tablic interaktywnych. Jakość bazy lokalowej w sposób zadawalający pozwala realizować poszczególne jednostki lekcyjne, tak, aby były one atrakcyjne dla uczniów i pozwalały im nabyć potrzebną wiedzę i umiejętności. Jesteśmy niewielką szkołą, każdy uczeń jest nam dobrze znany. Dzięki temu nauczyciele w swojej pracy indywidualizują proces nauczania.

Statuty do pobrania:

5. Informacje o internacie w placówce

Internat to miejsce gdzie wychowankowie naszej placówki mieszkają. Spędzają tam większość czasu w związku z czym znaczna część zajęć wychowawczych odbywa się w tym dziale. Chłopcy są zakwaterowani w 2 – 3 osobowych pokojach. Sercem grupy jest świetlica – będąca też miejscem prezentacji prac artystycznych chłopców. Organizowane są tam zajęcia –  od codziennej nauki własnej pod okiem wychowawców – do realizacji własnych pasji, zainteresowań, projekcji filmów, a nawet zawodów sportowych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu (zestawy tenisa stołowego, piłkarzyki). W internacie może funkcjonować do sześciu grup: cztery grupy zakładu poprawczego i dwie grupy schroniska dla nieletnich. Internat jest przygotowany do tego aby zapewnić opiekę sześćdziesięciu wychowankom – czterdziestu wychowankom zakładu poprawczego i dwudziestu wychowankom schroniska dla nieletnich. Opiekę pedagogiczną nad nieletnimi sprawuje dziewiętnastu wychowawców. Plan dnia pobytu nieletniego w placówce Pobyt wychowanka w internacie jest zorganizowany według ustalonego planu dnia.

 • 7.00 pobudka – realizacja zajęć higieniczno – porządkowych, śniadanie
 • 8.00 apel – uczniowie dzielą się na klasy i grupy warsztatowe, następnie – w zależności od dnia tygodnia – odbywają się zajęcia w szkole i w warsztatach zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji. Uczniowie w trakcie tych zajęć jedzą drugie śniadanie.
 • 15.00 apel południowy – wychowankowie są kierowani do grup internatowych i realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem pracy internatu
 • 15.05  obiad
 • 15.45 zajęcia w internacie odbywają się również według ustalonego rozkładu dnia: chłopcy odrabiają lekcje, uczą się, korzystają z biblioteki, biorą udział w zajęciach organizowanych w ramach kół zainteresowań, korzystają z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych, biorą udział w zorganizowanych pracach porządkowych na terenie placówki, korzystają z zajęć sportowych i innych form rekreacji na świeżym powietrzu.

Zajęcia wieczorne każdego dnia wyglądają podobnie i są to:

 • 18:00 – 18:30 – kolacja
 • 18:30 – 19:30 – łaźnia, dyżury porządkowe podczas których następuje sprzątanie pokoi i pomieszczeń wspólnego użytku
 • 19:30 – 20:00 – oglądanie wiadomości
 • 20:00 – 20:30 – toaleta wieczorna, pranie itp
 • 20:30 – 21:00 – zebranie wychowawcze w grupach –  dokonanie przez wychowawcę oceny dziennej nieletnich, przygotowanie do ciszy nocnej
 • 21:00 – 7:00 – cisza nocna

W niedzielę wychowankowie przebywają tylko w internacie. Plan zajęć tego dnia jest tak ułożony aby była okazja do przyjęcia odwiedzin bliskich, odpoczynku, realizacji własnych zainteresowań. Osoby chętne mogą uczestniczyć w mszy świętej i skorzystać z posługi duszpasterskiej. W ramach zajęć w internacie wychowankowie mogą dobrowolnie korzystać z zajęć w kołach zainteresowań. W naszej placówce funkcjonują następujące formy zainteresowań:

 • koło sportowe – integracja ze środowiskiem lokalnym (zajęcia na boisku typu orlik)
 • koła sportowe – siłownia
 • koło plastyczne
 • koło teatralne „Pasja”
 • koło komputerowe

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pracownicy internatu umożliwiają i pomagają wychowankom w aktywnym udziale w cyklicznych imprezach i uroczystościach organizowanych przez lokalne instytucje i organizacje (uroczystości państwowe, imprezy miejskie, koncerty, przedstawienia, wystawy itp). Wychowankowie wykonują wiele prac na rzecz środowiska lokalnego.

6. Hostel

Hostel w ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim, powstał w 2019 roku. Pierwsi wychowankowie zostali przyjęci w 2019 roku. Od tego dnia funkcjonuje nieprzerwanie do dzisiaj. Hostel jako część zakładu poprawczego dysponuje pokojami
dla wychowanków, kuchnią, łazienką oraz świetlicą. Hostel czynny jest przez całą dobę
i przeznaczony jest dla wychowanków, którzy są osobami pełnoletnimi i zakończyli edukację szkolną, natomiast proces resocjalizacji kontynuują w warunkach otwartych, poza zakładem. W praktyce oznacza to podjęcie pracy zarobkowej poza placówką, przy czynnym zaangażowaniu w ten proces wychowawców pracujących w grupie hostelowej. Wychowawcy angażują się przede wszystkim, w utrzymywanie regularnych kontaktów
z pracodawcą nieletniego w kontekście korekty ewentualnych niewłaściwych zachowań. Wychowankowie przebywający w grupie hostelowej dbają sami o porządek, uczą się zarządzać domowym budżetem, mają okazję poznać realną wartość pieniądza i są w stanie rozwiązać swoje problemy finansowe. Po raz pierwszy wchodzą w role pracownika, uczą się odpowiedzialności w codziennej pracy oraz trenują umiejętności komunikowania się
w nowych relacjach społecznych. Pomimo innego harmonogramu dnia, nadal są wychowankami zakładu poprawczego, nadal pozostają pod opieką wychowawcy prowadzącego i nadal mogą liczyć na pomoc i wsparcie wychowawców i pracowników zespołu diagnostyczno-korekcyjnego w obliczu zgłaszanych problemów.