O placówce

1. Informacje o placówce

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką dla chłopców.

W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego i schronisko dla nieletnich typu zwykłego. Organizację placówki określają przepisy:

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1897); Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych (Dz. U. 2022 poz. 1891); Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1889).

2. Organizacja placówki

Strukturę organizacyjną zakładu określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim przedstawia poniższy schemat:

Schemat struktury organizacyjnej

3. Informacja o nadzorze nad placówką

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje  Minister Sprawiedliwości na podstawie art.340 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).


Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

4. Informacje o szkołach w placówce

Szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim W strukturze naszej placówki funkcjonują szkoły:

 • 1. Szkoła Podstawowa nr 6
 • 2. Branżowa Szkoła I Stopnia

             W szkole branżowej I stopnia realizowana jest nauka w zawodach stolarz, ślusarz i kucharz, natomiast w szkole podstawowej chłopcy przysposabiają się do pracy w zawodzie kucharz. Ukończenie szkoły branżowej I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkół branżowych I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia (poza naszą placówką) lub podjąć pracę i jako osoby dorosłe uzupełnić wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub uzupełnić wykształcenie zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych.

 • Kadra nauczycielska W szkole zatrudnieni są nauczyciele, którzy posiadają duże doświadczenie i wymagane wykształcenie.
 • Baza lokalowa Szkoła posiada sześć w pełni wyposażonych sal lekcyjnych, w tym jedną informatyczną, salę gimnastyczną i bibliotekę. Uczniowie i nauczyciele w procesie nauczania wykorzystują nowoczesną infrastrukturę techniczną w postaci atrakcyjnych pomocy naukowych, wydajnych komputerów, monitora i tablic interaktywnych. Jakość bazy lokalowej w sposób zadawalający pozwala realizować poszczególne jednostki lekcyjne, tak, aby były one atrakcyjne dla uczniów i pozwalały im nabyć potrzebną wiedzę i umiejętności. Jesteśmy niewielką szkołą, każdy uczeń jest nam dobrze znany. Dzięki temu nauczyciele w swojej pracy indywidualizują proces nauczania.

Statuty do pobrania:

5. Informacje o internacie w placówce

Internat to miejsce gdzie wychowankowie naszej placówki mieszkają. Spędzają tam większość czasu w związku z czym znaczna część zajęć wychowawczych odbywa się w tym dziale. Chłopcy są zakwaterowani w 2 – 3 osobowych pokojach. Sercem grupy jest świetlica – będąca też miejscem prezentacji prac artystycznych chłopców. Organizowane są tam zajęcia –  od codziennej nauki własnej pod okiem wychowawców – do realizacji własnych pasji, zainteresowań, projekcji filmów, a nawet zawodów sportowych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu (zestawy tenisa stołowego, piłkarzyki). W internacie może funkcjonować do sześciu grup: cztery grupy zakładu poprawczego i dwie grupy schroniska dla nieletnich. Internat jest przygotowany do tego aby zapewnić opiekę sześćdziesięciu wychowankom – czterdziestu wychowankom zakładu poprawczego i dwudziestu wychowankom schroniska dla nieletnich. Opiekę pedagogiczną nad nieletnimi sprawuje dziewiętnastu wychowawców. Plan dnia pobytu nieletniego w placówce Pobyt wychowanka w internacie jest zorganizowany według ustalonego planu dnia.

 • 7.00 pobudka – realizacja zajęć higieniczno – porządkowych, śniadanie
 • 8.00 apel – uczniowie dzielą się na klasy i grupy warsztatowe, następnie – w zależności od dnia tygodnia – odbywają się zajęcia w szkole i w warsztatach zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji. Uczniowie w trakcie tych zajęć jedzą drugie śniadanie.
 • 15.00 apel południowy – wychowankowie są kierowani do grup internatowych i realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem pracy internatu
 • 15.05  obiad
 • 15.45 zajęcia w internacie odbywają się również według ustalonego rozkładu dnia: chłopcy odrabiają lekcje, uczą się, korzystają z biblioteki, biorą udział w zajęciach organizowanych w ramach kół zainteresowań, korzystają z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych, biorą udział w zorganizowanych pracach porządkowych na terenie placówki, korzystają z zajęć sportowych i innych form rekreacji na świeżym powietrzu.

Zajęcia wieczorne każdego dnia wyglądają podobnie i są to:

 • 18:00 – 18:30 – kolacja
 • 18:30 – 19:30 – łaźnia, dyżury porządkowe podczas których następuje sprzątanie pokoi i pomieszczeń wspólnego użytku
 • 19:30 – 20:00 – oglądanie wiadomości
 • 20:00 – 20:30 – toaleta wieczorna, pranie itp
 • 20:30 – 21:00 – zebranie wychowawcze w grupach –  dokonanie przez wychowawcę oceny dziennej nieletnich, przygotowanie do ciszy nocnej
 • 21:00 – 7:00 – cisza nocna

W niedzielę wychowankowie przebywają tylko w internacie. Plan zajęć tego dnia jest tak ułożony aby była okazja do przyjęcia odwiedzin bliskich, odpoczynku, realizacji własnych zainteresowań. Osoby chętne mogą uczestniczyć w mszy świętej i skorzystać z posługi duszpasterskiej. W ramach zajęć w internacie wychowankowie mogą dobrowolnie korzystać z zajęć w kołach zainteresowań. W naszej placówce funkcjonują następujące formy zainteresowań:

 • koło sportowe
 • koła sportowe – siłownia
 • koło plastyczne
 • koło taneczne

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pracownicy internatu umożliwiają i pomagają wychowankom w aktywnym udziale w cyklicznych imprezach i uroczystościach organizowanych przez lokalne instytucje i organizacje (uroczystości państwowe, imprezy miejskie, koncerty, przedstawienia, wystawy itp). Wychowankowie wykonują wiele prac na rzecz środowiska lokalnego.

6. Dobre praktyki w ZP i SdN

 1. Działania ukierunkowane na rozwój edukacyjny wychowanków

W roku szkolnym 2023/2024r. nawiązano współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim. W ramach podjętych działań zainicjowano proces kształcenia dla wychowanka, który ukończył szkołę branżową na terenie ZPiSdN, jednocześnie jako osoba niepełnoletnia pozostał w obowiązku nauki. Wychowanek wykazywał zainteresowanie dalszym kształceniem, w tym także wstępnie zadeklarował chęć przygotowywania się do egzaminu maturalnego. Całość okoliczności pozwoliła na to by nieletni w październiku b.r. – przy dodatkowym wsparciu opiekunów pedagogicznych – systematycznie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych (w trybie zaocznym) w II klasie Liceum w warunkach zewnętrznych (wolnościowych).

2. Działania na rzecz usprawnienia procesu usamodzielnienia wychowanków

W 2023 r. nawiązano współpracę z Fundacją po Drugie. W ramach podjętych działań zorganizowano spotkanie tematyczne zorientowane wokół problematyki bezdomności młodych dorosłych oraz procesu usamodzielnienia był wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Wychowankowie ZPiSdN mieli możliwość odwiedzenia tzw. Domu dla Młodzieży – miejsca zakwaterowania osób między 18 a 25 rokiem życia, które pozostają w kryzysie bezdomności. W trakcie spotkania nieletni mieli możliwość uczestniczyć w tzw. grupie warsztatowej, ponadto odbyli spotkanie z opiekunem Domu oraz podopiecznymi fundacji. Zainicjowane działanie stanowi wstęp do dalszej współpracy zorientowanej wokół usprawniania procesu usamodzielnienia oraz wstępnego przygotowania chłopców do opuszczenia placówki. Działania te są głównie ukierunkowane na wsparcie wychowanków, którzy przed umieszczeniem w ZPiSdN byli wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, a w obecnej chwili mają niewielkie szanse powrotu do domu rodzinnego.

3. Działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji zawodowych (dodatkowe kursy i szkolenia tematyczne)

W latach 2022 – 2023 we współpracy z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych
w Łodzi zorganizowano dodatkowe działania ukierunkowane na aktywizację zawodową nieletnich (rozpoznanie predyspozycji oraz rozwijanie kwalifikacji zawodowych wychowanków w ramach projektu „Równy start”). Podjęte działania miały charakter teoretyczno-praktyczny. Chłopcy uczestniczyli w cyklu bezpłatnych spotkań tematycznych ze specjalistami, w tym odbyli konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Ponadto mieli możliwość rozwinięcia umiejętności praktycznych w zakresie obsługi wózków widłowych. Zwieńczeniem całości kursu było zdanie przez wychowanków państwowego egzaminu w w/w zakresie oraz uzyskanie przez uczestników projektu nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi wspomnianych maszyn. Zaproponowane szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem chłopców, w związku z tym dotychczas zorganizowano dwie edycje szkoleniowe, łącznie angażując trzynastu wychowanków ZPiSdN.  Nabyte kwalifikacje m.in. umożliwiły wychowankom na rynku pracy uzyskanie dobrze płatnych wynagrodzeń (tj. ponad 6 tysięcy złotych .netto).

4. Działania fakultatywne ukierunkowane na wzmacnianie poczucia wspólnotowości i odpowiedzialności społecznej

W ramach działań ukierunkowanych na wzmacnianie poczucia wspólnotowości
od niemal 10 lat wychowankowie ZPiSdN w porozumieniu z Burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego podejmują prace renowacyjno-porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Babiczkach. Cmentarz ten należał do ludności niemieckiej zamieszkującej przedwojenne tereny Babiczek. Chłopcy systematycznie (minimum raz na kwartał), w asyście wychowawców internatu porządkują i remontują przestrzeń pozostałego po ówczesnej ludności cmentarza. Działania te ukierunkowane są nie tylko na wzmocnienie umiejętności pracy w zespole oraz poczucie odpowiedzialności, ale także oddanie należnego szacunku zmarłym oraz integrację ze społecznością lokalną. Incydentalnie na terenie cmentarza organizowane są wspólne modlitwy ekumeniczne oraz upamiętnienie zmarłych, dzięki czemu wychowankowie mają możliwość udziału w dodatkowych praktykach religijnych.

7. Standardy Ochrony Małoletnich