Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
z siedzibą przy ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki. Adres do korespondencji: ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki, adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl, telefon kontaktowy +48422111258.

2. Z Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich
w Konstantynowie Łódzkim możecie się Państwo kontaktować, w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych (adres e-mail: iod@konstantynow.zpisdn.gov.pl).

3. Podstawą prawną działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Konstantynowie Łódzkim jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym;
e. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu:
a. realizacji zadań resocjalizacyjnych (opiekuńczo – wychowawczych), do których placówka została powołana,
b. zatrudnienia w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim,
c. świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
d. prowadzenia zamówień publicznych,
e. prowadzenia działalności finansowej,
f. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
g. udostępniania informacji publicznej,

h. udzielania informacji uprawnionym osobom,
i. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
j. wykonywania zadań Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Konstantynowie Łódzkim w ramach działalności administracyjnej.

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

8. Posiadają Państwo prawo do:
a. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
b. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
e. przenoszenia dostarczonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

9. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych
w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

11. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).