Nabór kandydatów na stanowisko „Referent ds. płac”

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 ,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: referent ds. płac

 

Wymiar czasu pracy:                1 etat.
Rodzaj umowy o pracę:            umowa na zastępstwo.
Data publikacji ogłoszenia:       09.02.2015 r.
Termin składania ofert do:        19.02.2015r.
 

Warunki dopuszczające do udziału w naborze:

– Posiadanie obywatelstwa polskiego,

– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu,

– Posiadanie nieposzlakowanej opinii,

– Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

– Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe z zakresu zespołu kierunków studiów ekonomicznych,

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– Niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– Posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub rocznego stażu pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,

– Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych,
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o świadczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kodeksu pracy i Karty Nauczyciela,

– Dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera – pakietu MS Office, programów płacowych oraz programu Płatnik,

– Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy,

– Komunikatywność, życzliwość i wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

– posiadanie doświadczenia w administracji publicznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– Kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy,

– Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń,

– Wprowadzanie danych osób zatrudnionych na postawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych do systemu kadrowo płacowego,

– Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi,

– Obliczanie zasiłków chorobowych,

– Prowadzenie kartoteki zasiłkowej,

– Przyjmowanie i sprawdzanie rachunków pod względem zgodności  finansowo rachunkowej z zawartymi umowami cywilno-prawnymi oraz sporządzanie na ich podstawie list płac,

– Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-4R,

– Rozliczanie podatkowe pracowników,

– Sporządzanie deklaracji ZUS,

– Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,

– Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,

– Wystawianie druków Rp 7,

– Wystawianie i księgowanie not księgowych wynagrodzeń i zasiłków w systemie finansowo księgowym,

– Przygotowanie i eksport przelewów płacowych zgodnie z zatwierdzonymi do wypłaty listami płac.

Wymagane dokumenty:

– CV wraz z listem motywacyjnym,

– Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

– Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

– Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,

– Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

– Oświadczenie o niebyciu skazanym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku uzyskanego z Krejowego Rejestru Karnego,

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki w godzinach 07 – 15,lub przesłać listem poleconym na adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich,
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Ignacew 9,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. płac” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2015 r. (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora jednostki w dniu 20.02.2015 r.

Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru
i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż do dnia 27.02.2015 r. Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane na adres korespondencyjny podany w procesie naboru.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zakładu.

Kandydat wyłoniony w naborze do dnia zatrudnienia będzie zobowiązany dostarczyć do jednostki najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym pełnomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 Dyrektor ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim

Autor: